เลือกภาษา :   |  
Bank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank Cheque
บัตรพลาสติก
- บัตรเครดิตติดชิป
- บัตรชนิดแตะผ่านหรือไร้สัมผัส
- บัตรติดรูปถ่าย บัตรสมาชิก
เช็คธนาคาร
- ผลิตเช็คแบบครบวงจร และระบบ Fast Cheque
เอกสารป้องกันการปลอมแปลง
- สมุดคู่ฝาก
- ดวงตราไปรษณียากร
- บัตรขึ้นเครื่องบิน
ฉลากป้องกันการปลอมแปลง
- เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
แบบฟอร์มธุรกิจ
- ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่างๆ
- สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ
- แผ่นพับ One-Part Mailer
- ซองเงินเดือน
- เอกสารเชิงพาณิชย์
ส่งออก
- การส่งออกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
TBSP จัดกิจกรรม ศึกษาธรรมชาติทางทะเล ไปกับ Shred2Share ปี 10
วันที่ : 03 เมษายน 2561
TBSP จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นและพระราชวังบางปะอิน
วันที่ : 05 มีนาคม 2561
TBSP เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทไทยบริติ ดีโพสต์ จำกัด (TBDP)
วันที่ : 05 มีนาคม 2561
TBSP จัดงานเลี้ยงปีใหม่ 2561 ใน Concept “Partigital”
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ 003-2561_นโยบาย คุณภาพ , GMP , สิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,ความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล
วันที่ : 19 มกราคม 2561
TBSP ทำบุญประจำปี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ : 09 มกราคม 2561
TBSP มอบของที่ระลึกทองคำและโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานทำงานครบ 25 ปี ประจำปี 2560
วันที่ : 09 มกราคม 2561
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ : 16 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านญ๊่ปุ่น และพระราชวังบางปะอิน จังหวัดอยุธยา
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ : 04 พฤษภาคม 2560
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ : 20 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
วันที่ : 02 สิงหาคม 2559
ขอแนะนำบริการใหม่ InfoZafe ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ เข้าร่วมเป็นอีกบริการของเรา

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดข้อมูลบริการได้ที่ www.infozafe.com หรือที่ โทร 02-380-4188...
Whistleblower
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา