เลือกภาษา :   |  
Bank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank ChequeBank Cheque
บัตรพลาสติก
- บัตรเครดิตติดชิป
- บัตรชนิดแตะผ่านหรือไร้สัมผัส
- บัตรติดรูปถ่าย บัตรสมาชิก
เช็คธนาคาร
- ผลิตเช็คแบบครบวงจร และระบบ Fast Cheque
เอกสารป้องกันการปลอมแปลง
- สมุดคู่ฝาก
- ดวงตราไปรษณียากร
- บัตรขึ้นเครื่องบิน
ฉลากป้องกันการปลอมแปลง
- เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
แบบฟอร์มธุรกิจ
- ฟอร์มต่อเนื่องรูปแบบต่างๆ
- สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์อื่นๆ
- แผ่นพับ One-Part Mailer
- ซองเงินเดือน
- เอกสารเชิงพาณิชย์
ส่งออก
- การส่งออกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก
TBSP Participated in ASEAN invitational Philatelic Exhibition (ASEANPEx)
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
TBSP รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
TBSP จัดโครงการส่งเสริมรายได้เสริมให้กับพนักงานและชุมชน “สอนทำจักสานจากก้านจาก”
วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2560
TBSP ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
วันที่ : 25 ตุลาคม 2560
TBSP รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
วันที่ : 28 กันยายน 2560
TBSP รับรางวัลสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ประเภทรางวัลเพชร
วันที่ : 28 กันยายน 2560
TBSP ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
วันที่ : 07 กันยายน 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
วันที่ : 07 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ : 04 พฤษภาคม 2560
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ : 20 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
วันที่ : 02 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ : 07 เมษายน 2559
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2559
ขอแนะนำบริการใหม่ InfoZafe ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและทำลายเอกสารสำคัญ เข้าร่วมเป็นอีกบริการของเรา

ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดข้อมูลบริการได้ที่ www.infozafe.com หรือที่ โทร 02-380-4188...
Whistleblower
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส


สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา