เลือกภาษา :   |  
รู้จัก TBSP  
 รางวัลและใบประกาศแห่งคุณภาพ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 เกี่ยวกับบริษัท
     ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
     ข้อบังคับของบริษัท
     อุดมการณ์และจรรยาบรรณ
     บรรษัทภิบาล
     นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
     จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
     Tax Policy
 โครงสร้างองค์กร
 ประวัติความเป็นมา
 คณะผู้บริหารบริษัท
 Global Compact
     2014
     2015
     2016
     2017
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพ และยิ่งด้วยประสิทธิภาพอย่างครบวงจร


พันธกิจ


1. มุ่งพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต


2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหนือกว่าความคาดหมายของลูกค้า


3. ผลักดันและขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศ


4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ Supply Chain Management ให้สามารถแข่งขันได้


5. ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท


6. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


คุณค่าหลัก

Trusted: มีความซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจ
ภาพพจน์ความน่าเชื่อถือของบริษัท เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดในการรักษาความลับของลูกค้า ปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย ซื่อสัตย์ รวมถึงสถานที่ทำงานได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากหลายองค์กร


The Best: สินค้าและบริการมีคุณภาพดีทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น
สินค้าและบริการดีที่สุดในความหมายของบริษัทคือ ต้องผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลงดีที่สุด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เป็นผู้นำตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการให้บริการรวดเร็ว ตรงเวลาด้วยความปลอดภัย


Service Minded: มีการให้บริการที่ดีเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
อีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญของบริษัทคือการให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว ตรงเวลา โดยมุ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกระดับ


Professional: มีทักษะความชำนาญและสมรรถภาพของพนักงานในระดับมืออาชีพ
ด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นไปพร้อมกับความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ บริษัทได้ปรับปรุงการทำงานและวิทยาการสมัยใหม่ในด้านต่างๆ จึงสามารถให้บริการอย่างครบวงจร ประการสำคัญที่สุดคือการเข้าถึงจิตใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้รับบริการและความถูกต้องแม่นยำอย่างมืออาชีพ
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา