เลือกภาษา :   |  
รู้จัก TBSP  
 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
 ข้อบังคับของบริษัท
 อุดมการณ์และจรรยาบรรณ
 บรรษัทภิบาล
 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
 Tax Policy
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ข้อมูลบริษัททั่วไป

ชื่อบริษัท                       บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ                              TBSP
ทะเบียนเลขที่                  010 7537002311  (เดิมเลขที่ บมจ. 478)
สำนักงานใหญ่                 โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย
41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง 
                                     จังหวัดสมุทรปราการ 10130
                                     โทรศัพท์ : 0-2754-2650                    โทรสาร : 0-2183-2763
สำนักงานสาขาที่ 1             โรงงานบางปู
837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง 
                                      จังหวัดสมุทรปราการ  10280
                                      โทรศัพท์ : 0-2709-4201-9                 โทรสาร : 0-2709-4200
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ      ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง
ทุนจดทะเบียน                    110 ล้านบาท  (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว                        110 ล้านบาท  (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท)
จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ * หุ้นสามัญ จำนวน 11 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 10 บาท
                                              * หุ้นบุริมสิทธิ     -ไม่มี-
ข้อมูลบริษัทในเครือ                 บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50  -  1 บริษัท - 
บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน                  34 ล้านบาท (สามสิบสี่ล้านบาท)
ทุนชำระแล้ว                     34 ล้านบาท (สามสิบสี่ล้านบาท)
จำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ * หุ้นสามัญ จำนวน 3.4 ล้านหุ้น จำหน่ายแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
                                               * หุ้นบุริมสิทธิ     -ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่      * หุ้นสามัญ จำนวน 1,733,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่                                                                                                                837 หมู่ 4 ซอย 12 ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบล
แพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ         บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอล บริการจัดส่งทางไปรษณีย์
นายทะเบียนหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800     โทรสาร : 0 2359-1259
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย นางสาวสุรีย์รัตน์             ทองอรุณแสง      ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409
นางสาวพรทิพย์              ริมดุสิต             ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5565
นางศิริเพ็ญ                    สุขเจริญยิ่งยง     ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-2000
โทรสาร : 0-2677-2222
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-5777 0-2586-5888 
โทรสาร : 0-2586-2976
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา