เลือกภาษา :   |  
รู้จัก TBSP  
 รางวัลและใบประกาศแห่งคุณภาพ
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 เกี่ยวกับบริษัท
     ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
     ข้อบังคับของบริษัท
     อุดมการณ์และจรรยาบรรณ
     บรรษัทภิบาล
     นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
     จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
     Tax Policy
 ประวัติความเป็นมา
 คณะผู้บริหารบริษัท
 Global Compact
     2014
     2015
     2016
     2017
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

คณะกรรมการบริษัท 

1.

นายบวร 

วงศ์สินอุดม

ประธานกรรมการ

2.

นายกริช

อัมโภชน์

กรรมการอิสระ

3.

นายเกื้อศักดิ์

ละออสุวรรณ

กรรมการอิสระ

4.

นายสุรศักดิ์

อัมมวรรธน์

กรรมการ

5.

นายประเสริฐ

ว่องไววิทย์

กรรมการ

6.

นายพันเทพ  

สุภาไชยกิจ

กรรมการ

7.

นายชัยวัฒน์

อุทัยวรรณ์

กรรมการอิสระ

8.

นายริชาร์ด เดวิด

ฮัน

กรรมการ

9.

นายสิทธิชัย

จันทราวดี

กรรมการอิสระ

10.

นางสาวสุธิดา

มงคลสุธี

กรรมการ

11.

นายณฐพงศ์

พินิตพงศ์กุล

กรรมการ


คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.

นายกริช*

อัมโภชน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายเกื้อศักดิ์

ละออสุวรรณ

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายชัยวัฒน์*

อุทัยวรรณ์

กรรมการตรวจสอบ


*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1.

นายสิทธิชัย

จันทราวดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2.

นายกริช

อัมโภชน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3.

นายประเสริฐ

ว่องไววิทย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4.

นายพันเทพ

สุภาไชยกิจ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

5.

นายชัยวัฒน์

อุทัยวรรณ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน


คณะกรรมการบริหาร 

1.

นางสาวสุธิดา

มงคลสุธี

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นายสุรศักดิ์

อัมมวรรธน์

กรรมการบริหาร

3.

นายณฐพงศ์

พินิตพงศ์กุล

กรรมการบริหาร

 

คณะผู้บริหารของบริษัท 

1.

นายณฐพงศ์

พินิตพงศ์กุล

กรรมการผู้จัดการ

2.

นางสาววรางคณา

สุวรรณโณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

3.

นายธรัชต์

เจริญสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4.

นางสาวปิยนันท์

เสียมไหม

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

5.

นายอำนาจ

บุญขวัญ

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

6.

นางสาวณสรัลย์

สลิลจันทร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ


เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

1.

นางสาวราตรี

จันทำ

 

 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา