เลือกภาษา :   |  
ข่าวสารและกิจกรรม  
 ข่าวและกิจกรรม
 ข่าวนักลงทุน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    วันที่ : 20 มีนาคม 2560
 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) (TBSP) ได้มีมติให้เรียกประชุุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 433 ถนนสุคนธวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ


หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (more detail)


1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Download PDF Format 

2. รายงานประจำปี 2559

Download PDF Format 

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Download PDF Format 

4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

Download PDF Format   

5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

Download PDF Format  

6. แบบการลงทะเบียน

และหนังสือมอบฉันทะแบบ ขตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

Download PDF Format

Download PDF Format


หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Download PDF Format

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Download PDF Format 

7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้

Download PDF Format 

8. แผนที่ตั้ง สถานที่ประชุมห้องประชุมมงคงสุธี บริษัทซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

Download PDF Format 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-380-1320 หรือ 02-380-4188 แฟกซ์ 02-380-1326

 
 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ลิงค์พันธมิตรของเรา